Welkom bij klompenmakerij Nijhof! - Houten klompen - Blanke klompen

1. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

‘Klompenmakerij Gebr. Nijhof’
Gevestigd te Enter (7468 AE), Rijssenseweg 48 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder de naam Klompenmakerij Gebr. Nijhof, onder nr. 06042111. Ons BTW nummer is NL004206198B01.
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan info@nijhofklompen.nl.

‘U’
Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met Klompenmakerij Gebr. Nijhof.


2. OVEREENKOMST
2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Klompenmakerij Gebr. Nijhof is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.


3. AANBIEDINGEN
3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 Klompenmakerij Gebr. Nijhof is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Klompenmakerij Gebr. Nijhof dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 


4. WIJZE VAN BETALING
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Vooruitbetaling
iDeal

Klompenmakerij Gebr. Nijhof kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door Klompenmakerij Gebr. Nijhof een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In geval van niet tijdige betaling is Klompenmakerij Gebr. Nijhof bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. 


5. INCASSOKOSTEN
5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening.
Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.


6. LEVERING
6.1 De door Klompenmakerij Gebr. Nijhof opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Klompenmakerij Gebr. Nijhof, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Klompenmakerij Gebr. Nijhof.
6.2 Klompenmakerij Gebr. Nijhof behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Klompenmakerij Gebr. Nijhof, moet u Klompenmakerij Gebr. Nijhof vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4)


7. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


8. GESCHILLEN
8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@Klompenmakerij Gebr. Nijhof
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
8.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


9. RETOURNEREN
9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Klompenmakerij Gebr. Nijhof te ontbinden.
Het product dient ongebruikt te zijn en/of de verpakking onaangebroken.
9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan Klompenmakerij Gebr. Nijhof te melden. U dient het onaangebroken product binnen 14 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Klompenmakerij Gebr. Nijhof. Voor de verzendkosten van de retourzending dient u zelf kost te dragen.
9.4 Klompenmakerij Gebr. Nijhof behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Klompenmakerij Gebr. Nijhof schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Klompenmakerij Gebr. Nijhof u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN 
10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Klompenmakerij Gebr. Nijhof.
10.2 U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van u. Klompenmakerij Gebr. Nijhof is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.


11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Klompenmakerij Gebr. Nijhof garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
11.3 Klompenmakerij Gebr. Nijhof is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Klompenmakerij Gebr. Nijhof. Klompenmakerij Gebr. Nijhof is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
11.4 Indien Klompenmakerij Gebr. Nijhof, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
11.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming vanKlompenmakerij Gebr. Nijhof of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
11.6 De Koper is gehouden Klompenmakerij Gebr. Nijhof te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Klompenmakerij Gebr. Nijhof mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Klompenmakerij Gebr. Nijhof te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Klompenmakerij Gebr. Nijhof zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
11.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.